Calendar Of 2020

WEEKUnder 10Under 12Under 14Under 16Under 18WEEKMenWomenSenior
11,

Mar

11,

Mar

AITA Rs 1 Lac(Gurgaon)
06,

Jan

ITF Juniors (Chandigarh)06,

Jan

06,

Jan

CS7(Karnal)CS7(Karnal)06,

Jan

06,

Jan

CS7(Rohtak)CS7(Rohtak)06,

Jan

06,

Jan

CS7(Jalandhar)CS7(Jalandhar)06,

Jan

06,

Jan

06,

Jan

AITA Rs 1 Lac(Bahadurgarh)
06,

Jan

CS7(Sonipat)CS7(Sonipat)06,

Jan

06,

Jan

06,

Jan

AITA Rs 2.5 Lac (Raipur)
13,

Jan

ITF Juniors (Delhi)13,

Jan

13,

Jan

CS7(Karnal)CS7(Karnal)13,

Jan

13,

Jan

CS7(Jalandhar)CS7(Jalandhar)13,

Jan

13,

Jan

13,

Jan

AITA Rs 1 Lac(Chennai)AITA Rs 1 Lac(Chennai)
13,

Jan

13,

Jan

AITA Rs 1 Lac(Bahadurgarh)
13,

Jan

CS7(Sonipat)CS7(Sonipat)13,

Jan

13,

Jan

Asian (Bangalore)13,

Jan

13,

Jan

13,

Jan

ITF Seniors (Gwalior)
13,

Jan

(Gurgaon)13,

Jan

20,

Jan

ITF Juniors (Kolkata)20,

Jan

20,

Jan

TS7(Gurgaon)TS7(Gurgaon)20,

Jan

20,

Jan

CS7(Rohtak)CS7(Rohtak)20,

Jan

20,

Jan

SS(Karnal)SS(Karnal)20,

Jan

20,

Jan

SS (Panchgani)20,

Jan

20,

Jan

CS7(Jalandhar)CS7(Jalandhar)20,

Jan

20,

Jan

20,

Jan

AITA Rs 1 Lac(Chennai)AITA Rs 1 Lac(Chennai)
20,

Jan

20,

Jan

AITA Rs 1 Lac(Bahadurgarh)
20,

Jan

CS7(Sonipat)CS7(Sonipat)20,

Jan

20,

Jan

CS7(Gurgaon)20,

Jan

27,

Jan

ITF Juniors (Indore)27,

Jan

27,

Jan

CS7(Gurgaon)CS7(Gurgaon)27,

Jan

27,

Jan

CS7(Karnal)CS7(Karnal)27,

Jan

27,

Jan

NS (Pune)27,

Jan

27,

Jan

CS(Madurai)27,

Jan

27,

Jan

CS7(Jalandhar)CS7(Jalandhar)27,

Jan

27,

Jan

CS7(Bahadurgarh)CS7(Bahadurgarh)27,

Jan

27,

Jan

27,

Jan

AITA Rs 1 Lac(Bangalore)AITA Rs 1 Lac(Bangalore)
27,

Jan

CS7(Sonipat)CS7(Sonipat)27,

Jan

03,

Feb

NS(Chennai)03,

Feb

03,

Feb

CS7(Rohtak)CS7(Rohtak)03,

Feb

03,

Feb

03,

Feb

ITF Seniors (Karnal)
03,

Feb

03,

Feb

Tata Open Maharashtra (Pune)
03,

Feb

CS(Madurai)03,

Feb

03,

Feb

CS7(Jalandhar)CS7(Jalandhar)03,

Feb

03,

Feb

03,

Feb

AITA Rs 1 Lac(Bahadurgarh)
03,

Feb

CS7(Bangalore)03,

Feb

03,

Feb

SS(Kolkata)SS(Kolkata)03,

Feb

10,

Feb

10,

Feb

ATP Challenger(Chennai)
10,

Feb

NS(Trichy)10,

Feb

10,

Feb

CS7(Rohtak)CS7(Rohtak)10,

Feb

10,

Feb

CS7(Jalandhar)CS7(Jalandhar)10,

Feb

10,

Feb

10,

Feb

AITA Rs 1 Lac(Bahadurgarh)
10,

Feb

10,

Feb

AITA Rs 1 Lac(Bangalore)AITA Rs 1 Lac(Bangalore)
10,

Feb

CS7(Sonipat)CS7(Sonipat)10,

Feb

10,

Feb

Asian (Gurgaon)10,

Feb

10,

Feb

(Gurgaon)10,

Feb

17,

Feb

17,

Feb

ITF $15K (TBC)
17,

Feb

SS(Gurgaon)17,

Feb

17,

Feb

CS7(Karnal)CS7(Karnal)17,

Feb

17,

Feb

CS7(Jalandhar)CS7(Jalandhar)17,

Feb

17,

Feb

17,

Feb

AITA Rs 1 Lac(Bahadurgarh)
17,

Feb

CS7(Sonipat)CS7(Sonipat)17,

Feb

24,

Feb

24,

Feb

ITF $15K (TBC)
24,

Feb

CS7(Gurgaon)24,

Feb

24,

Feb

CS7(Karnal)CS7(Karnal)24,

Feb

24,

Feb

SS (Panchgani)24,

Feb

24,

Feb

CS7(Bahadurgarh)CS7(Bahadurgarh)24,

Feb

24,

Feb

CS7(Sonipat)CS7(Sonipat)24,

Feb

24,

Feb

FFT (Delhi)24,

Feb

24,

Feb

CS7(Gurgaon)24,

Feb

02,

Mar

02,

Mar

ITF $15K (Kolkata)
02,

Mar

02,

Mar

AITA Rs 1 Lac(Karnal)
02,

Mar

CS7(Bahadurgarh)CS7(Bahadurgarh)02,

Mar

02,

Mar

TS7(Bangalore)02,

Mar

02,

Mar

CS7(Sonipat)CS7(Sonipat)02,

Mar

09,

Mar

09,

Mar

ITF $15K (TBC)
09,

Mar

CS7(Gurgaon)CS7(Gurgaon)09,

Mar

09,

Mar

CS7(Karnal)CS7(Karnal)09,

Mar

09,

Mar

SS (Pune)09,

Mar

09,

Mar

09,

Mar

AITA Rs 1 Lac(Bahadurgarh)
09,

Mar

CS7(Sonipat)CS7(Sonipat)09,

Mar

16,

Mar

16,

Mar

ITF $15K (Gurgaon)
16,

Mar

ITF Juniors (Dehra Dun)16,

Mar

16,

Mar

SS(Karnal)SS(Karnal)16,

Mar

16,

Mar

CS7(Rohtak)CS7(Rohtak)16,

Mar

16,

Mar

CS7(Bahadurgarh)CS7(Bahadurgarh)16,

Mar

16,

Mar

16,

Mar

AITA Rs 1 Lac(Sonipat)
23,

Mar

ITF Juniors (Raipur)23,

Mar

23,

Mar

SS(Karnal)SS(Karnal)23,

Mar

23,

Mar

CS7(Rohtak)CS7(Rohtak)23,

Mar

23,

Mar

CS7(Bahadurgarh)CS7(Bahadurgarh)23,

Mar

23,

Mar

CS7(Sonipat)CS7(Sonipat)23,

Mar

30,

Mar

ITF Juniors (G5) (Madurai)30,

Mar

30,

Mar

CS7(Karnal)CS7(Karnal)30,

Mar

30,

Mar

30,

Mar

AITA Rs 1 Lac(Bahadurgarh)
30,

Mar

TS7(Bangalore)30,

Mar

30,

Mar

CS7(Sonipat)CS7(Sonipat)30,

Mar

30,

Mar

(Gurgaon)30,

Mar

06,

Apr

NS(Bangalore)06,

Apr

13,

Apr

SS (Pune)13,

Apr

13,

Apr

CS7(Bangalore)13,

Apr

20,

Apr

20,

Apr

AITA Rs 1 Lac(Bangalore)
27,

Apr

27,

Apr

AITA Men Rs 5L (Mumbai)
27,

Apr

27,

Apr

AITA Rs 1 Lac(Bangalore)
04,

May

04,

May

AITA Rs 1 Lac(Bangalore)AITA Rs 1 Lac(Bangalore)
11,

May

NS (Pune)11,

May

11,

May

TS7(Bangalore)11,

May

18,

May

Nationals (Mumbai)18,

May

25,

May

Nationals (Mumbai)25,

May

01,

Jun

SS (Pune)01,

Jun

26,

Oct

SS(Pune)26,

Oct

02,

Nov

Nationals (Aurangabad)02,

Nov

23,

Nov

SS (Nagpur)23,

Nov