T S SANTHANAM MEMORIAL NATIONAL VETERAN’ s TENNIS CHAMPIONSHIP-\

                                        28-1-2013  TO  3-2-2013

                              THE MYLAPORE CLUB , CHENNAI-4

DIRECT ENTRIES LIST         :;  VETERANS SINGLES   -- 45+ YRS

1.     CHANDRA BHUSHAN                          ( DLI )

2.     D SUDHAKAR REDDY                          ( AP )

3.     ANAND KHATARE                                 ( TN )

4.     GOURI SHANKAR SAINI                        ( DLI )

5.     ADITHYA MADHOK                               ( DLI )

6.     M N PRABHAKAR                                  ( TN )

7.     B SUNDAR                                              ( TN )

8.     SIVAKUMAR PALANI                             ( TN )

9.     NAVIN KUMAR                                       ( TN )

10.                         K KANAKARAJ                                        ( TN )

11.                        K V SRINIVASA RAO                               ( AP )

12.                         EDWIN SUNDAR                                     ( TN )

13.                        SIDDIQUE AKBAR ALI                              ( TN )

14.                        DEVARAJ VELUPULLA                             ( AP )

15.                        BISWAJIT ROY                                          ( KAR )

16.                        TAMILVANNAN                                         ( TN )

17.                        RANJIT PUNJA                                           ( TN )

18.                        A . NARAYANAN                                        ( TN )

19.                        VIJAY BOSE                                                 ( TN )

20.                         PHILIP JOHN                                              ( TN )

21.                          SRI HARI                                                    ( TN )   WILD CARD

22.                                                                                                          WILD CARD

23.                                                                                                          WILD CARD

24.                                                                                                          WILD CARD

 

 

 

DIRECT ENTRIES LIST         :;  VETERAN’’S SINGLES   -- 55 + YRS

1.     M SURESH                                               ( AP )

2.     M R RAMESH                                          ( KER )

3.     ARUN KHANNA                                       ( DLI )

4.     BHARAT BUSHAN METHA                     ( CHD )

5.     DR P K GUPTHA                                        ( UP )

6.     D C CHAGMA                                            ( TN )

7.     T S GAMBHIR                                             ( DLI )

8.     T SUNDAR VADIVELU                               ( TN )

9.     C B HOSAMATH                                         ( MAH )

10.                        L SRINIVASAN                                              (TN )

11.                         RAKESH KOHLI                                            ( UP )

12.                        V PARTHA SARATHY                                    ( TN )

13.                        S JAYARAMAN                                              ( TN )

14.                        S NATARAJAN                                               ( TN )

15.                        JOSHUA CHRISTIA  DOSS                            ( TN )

16.                         SANJAN JOHN                                              ( TN )

17.                         SANJEEV  KASSAL                                         ( DLI )

18.                        AJEET BHARADWAJ                                        ( DLI )

19.                        POONACHA                                                    ( KAR )

20.                          AMARJEET SINGH CHADDA                         ( RAJ )

21.                         NARAYANAN BHAT                                         ( TN )     WILD CARD

22.                        MADHU SUDAN RAO                                      ( AP )      WILD CARD

23.                          S NELORD                                                        ( MH )    WILD CARD

24.                                                                                                                  WILD CARD

 

 

 

 

 

 DIRECT ENTRIES LIST         :;  VETERAN’’ S   SINGLES   --  65+   YRS

1.      K DEENADHAYALAN                                              ( TN )

2.     N P JHARIA                                                               ( MP )

3.     K K ARAVIND                                                           ( TN )

4.     A V DHAYANANDAN                                              ( TN )

5.     SUBRAMANYAN TEKHI                                            ( TN )

6.     KAIMAL ARAVIND                                                    ( KAR )

7.     A DHAYANAND                                                         ( MAH )

8.     A SWAMINATHAN                                                    ( TN )

9.     ASHOK INDAL    .                                                       ( DLI )

10.          PHILIP THARAKAN                                                     ( TN )

11.           DR T V SUBRAMNAIAM –IIT                                   ( TN )

12.          C H NAIDU                                                                  ( TN )

13.           DR BISWA  KUMAR                                                    ( TN )

14.            CHENNI NATARAJAN                                                ( TN )

15.           KRISH SUNDARAM                                                     ( KAR )

16.          A J KEERTHI KUMAR                                                    ( TN )

17.          DR T BALACHANDER                                                    ( TN )

18.          NANI RAO VITTALA                                                      ( AP )

19.          PUSHPARAJ                                                                    ( TN )

20.           K A NATARAJAN                                                            ( TN )

21.          DR J CHERIAN                                                                  ( TN )  WILD CARD

22.           THOMAS MATHEW                                                        ( KER )   WILD CARD

23.            LAXMAN AMBULKAR                                                    (        )  WILD CARD                                                                                           

24.           WILD CARD

 

 

 

 

DIRECT  ENTRIES   LIST         :;  VETERAN’s     SINGLES --    50+   YRS

1.     MURALI PADMANABHAN                          ( TN )

2.     G . CHELLIAH                                                ( TN )

3.     NIRMAL KUMAR  (B,NGR)                          ( TN )

4.     HARSH SHARMA                                          (       )

5.     PAWAN JAIN                                                ( DLI )

6.     R P JAYAKUMAR                                           ( TN )

7.     ANBHU MATHI                                             ( TN )

8.     SELVAM                                                         ( TN )

9.     N S RAMASUBRAMANIAM                         ( TN )

10.                        A BALASUBRAMANIAM                               ( TN )

11.                        MURALI GNANAM                                        ( TN )

12.                        NARESH KHATARI                                          ( TN )

13.                         NAGARAJAN  V                                             ( TN )

14.                          SAI RAMESH                                                 ( TN )

15.                        D ABRAHAM                                                    ( TN )

16.                        B CHANDRASEKHAR                                       ( TN )

17.                         M P SHANKAR                                                *( TN )

18.                        ARUN KHANTHIMANTHU                               ( AP )

19.                         KARTHIK KAILASH                                            ( TN )

20.                        MADHUKAR RAO  KANTHIMANTHU              ( TN )

21.                        T P RAJARAM                                                      ( KER )  WILD CARD

22.                          H K SHARMA                                                      ( DLI )  WILD CARD

23.                                                                                                                    WILD CARD

24.                                                                                                                     WILD CARD

 

 

 

 

DIRECT  ENTRIES   LIST         :;  VETERAN’s     SINGLES --    60+   YRS

1.     A J S CHATWAL                                ( DLI )

2.     M S VENKATACHALAM                   ( TN )

3.     M BALAKRISHNAN                           ( TN )

4.     P R RAJU                                            ( AP )

5.     FRANCIS  RODRIGUEZ                      ( MAH )

6.     V SURENDRAN                                    ( AP )

7.     PURANDRA RAO                                ( AP )

8.     T N PRASAD                                          ( TN )

9.     V H RAM                                          )       ( TN )

10.                        M D FRANKLIN                                      ( TN )

11.                         MOHD OOMER                                     ( TN )

12.                         GOPALAKRISHNAN                                ( TN )

13.                          SAMPATH RAGHAVAN                        ( TN )

14.                         R BALASUBRMANIAM                           ( TN )

15.                           G PANDURANGIAH                                 ( AP )

16.                        A S SRIDHAR                                             ( TN )

17.                          DR K RAJRENDRAN                                 ( TN )

18.                         RAJAAGOPALAN KRISHNAMURTHY      (  )

19.                          STANLY MARTIN                                     (  TN )

20.                        GOVIND KRISHNAN                                 ( TN )

21.                            K RAJAN                                          ( TN )  WILD CARD

22.                        WILD CARD

23.                                                                                                             WILD CARD

24.                                                                                                              WILD CARD