Late Withdrawal
1 GANTA SAI KARTEEK AP 411511 303
2 MINGKI TALOM HR 406818 33
3 KEDAR DHARMARAJAN MH 412815 277
4 VISHU PRASAD DL 404343 1
5 TS JUDE LEANDER AP 406995 252
6 SACHIN KUMAR CH 404716 4
         
         
         
1 NANDINI GUPTA AP 409392 44
2 SAMA SATHWIKA  AP 409784 60
3 Y SAI DEDEEPYA AP 410640 142