KHAR GYMKHANA AITA Veterans Tennis Tournament 2014
MAIN DRAW LIST
SNO. 65 PLUS STATE POINT
       
1 ARVIND KAIMAL TN 100
2 DR. NARMADA PRASAD JHARIA MP 98
3 LAXMAN AMBULKAR MH 69
4 V.SURENDRAN AP 40
5 DAYANAND A MH 26
6 SHYAM BELANI   26
7 SHANKAR   20
8 LIMAYE MADHAV ACHYUT MH 16
9 JAGWANI THAKURDAS   14
10 SURESH BHAYA   14
11 THAKURDAS JAGWANI   14
12 K B MOTWANI MH 10
13 SUBHASH TRILOKEKAR MH 10
14 CAPT. HOMI TREASURYVALA MH 8
15 TIKAMDAS LUND MH 8
16 A. CHAUGULE MH 5
17 MANOHAR KEWLANI   5
18 MOTI SHEWARAMANI   4
19 S P DALVI   4
20 SUDHIR SHAH   4
21 KAWALJIT SINGH   3
22      
23      
24      
QUALIFYING LIST
SNO. 65 PLUS STATE POINTS
       
1 CAPT. MAHNA    
2 G K CHAWLA    
3 JATINDER SINGH GIL    
4 PREM PRAKASH    
5 SUDHAKAR HEGDE    
6 V R IYER    
7 VISHU LALA    
WITHDRAWAL
       
1      
2      
3      
4      
5      
6